REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 
DOSTĘPNYCH W RAMACH PLATFORMY APPTENTO


§1 
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez APPTENTO SP. Z O.O., z siedzibą w Warszawie, ul. KRÓLEWSKA 16, kod pocztowy 00-103, KRS: 0000699199, NIP: 5252725998 usług korzystania z Aplikacji, a w szczególności:

 • rodzaje i zakres usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem Aplikacji;
 • warunki zawierania i rozwiązywania przez Spółkę z Użytkownikami umów o świadczenie usług za pośrednictwem Aplikacji;
 • warunki świadczenia przez Spółkę na rzecz Użytkowników usług za pośrednictwem Aplikacji;
 • tryb postępowania reklamacyjnego.

Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Spółkę z Użytkownikiem Umów o świadczenie Usług. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1204);
Spółka – Apptento Sp.z.o.o z siedzibą w Warszawie, 00-103 ul. Królewska 16, KRS 0000699199, NIP 5252725998;
Użytkownik – osoba, która korzysta z usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem Aplikacji;
Usługi – usługi świadczone przez Spółkę drogą elektroniczną, o których mowa w § 2 Regulaminu;
Umowa – umowa o świadczenie Usług, zawarta pomiędzy Spółką a Użytkownikiem zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu;
Aplikacja – aplikacja mobilna pod nazwą Apptento udostępniona przez Spółkę Użytkownikowi. Opisy Aplikacji oraz instrukcje użytkowania Aplikacji dostępne są w Serwisie, pod adresem http://apptento.pl/blogerzy
Indywidualna Aplikacja – oprogramowanie wykonane przez Spółkę dla Użytkownika i udostępnione Użytkownikowi na warunkach określonych w Umowie, umożliwiające Użytkownikowi publikowanie treści udostępnionych przez Użytkownika w Kanałach Social Media. Szczegółowy opis funkcjonalności Indywidualnej Aplikacji dostępny jest w Serwisie, pod adresem http://apptento.pl;
Serwis – platforma informatyczna, dostępna na stronie internetowej apptento.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z Aplikacji;
Kanały Social Media – strona www, profil w serwisie społecznościowym Facebook, Instagram, YouTube lub w innym serwisie, którego posiadaczem jest Użytkownik;
Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera).

§ 2
 Usługi świadczone drogą elektroniczną
W ramach zawartej z Użytkownikiem Umowy, Spółka zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika usług obejmujących:

 • Opracowanie i udostępnienie Użytkownikowi Indywidualnej Aplikacji obsługiwanej przez systemy iOS oraz Android, w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Szczegółowy opis Indywidualnej Aplikacji dostępny jest w Serwisie, pod adresem http://apptento.pl;
 • Utrzymywanie Indywidualnej Aplikacji przez okres trwania umowy na koncie deweloperskim Spółki w Google Play oraz Appstore;

W związku ze świadczeniem na rzecz Użytkownika Usług:

 • Spółka uprawniona jest do udostępniania za pośrednictwem Indywidualnej Aplikacji wybranych przez Spółkę materiałów marketingowych. Spółka przedstawi Użytkownikowi propozycję udostępnienia za pośrednictwem Indywidualnej Aplikacji materiału marketingowego poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Użytkownika lub poprzez powiadomienie w ramach Indywidualnej Aplikacji;
 • Spółka uprawniona jest do zamieszczania w ramach Indywidualnej Aplikacji nazwy i logotypu Spółki oraz Aplikacji;
 • Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Spółkę imienia i nazwiska Użytkownika, oraz wizerunków Użytkownika udostępnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Kanałów Social Media dla celów promocji usług świadczonych przez Spółkę oraz promocji Aplikacji, w tym w ramach materiałów publikowanych przez Spółkę w mediach własnych oraz innych mediach branżowych.

Użytkownik zobowiązuje się do:

 • podłączenia do Indywidualnej Aplikacji wybranych przez Użytkownika Kanałów Social Media i publikowania za pośrednictwem Indywidualnej Aplikacji wybranych przez użytkownika treści z Kanałów Social Media;
 • udostępniania w ramach Indywidualnej Aplikacji wyłącznie treści zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami, których udostępnienie nie stanowi naruszenia praw osób trzecich;
 • nieudostępniania za pośrednictwem Indywidualnej Aplikacji jakichkolwiek treści o charakterze marketingowym i reklamowym, za wyjątkiem treści zaproponowanych przez Spółkę;
 • niezwłocznego informowania Spółki o usunięciu lub zawieszeniu wykorzystywanego przez Użytkownika Kanału Social Media,
 • Instalacji lekkiego pluginu promującego aplikację mobilną na blogu blogera.

§ 3
 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 • Spółka zastrzega sobie prawo zawarcia Umowy wyłącznie z wybranymi Użytkownikami.
 • Użytkownik zgłasza chęć zawarcia umowy ze Spółką poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Spółkę w Serwisie.
 • Przed dokonaniem zgłoszenia Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

Dokonanie zgłoszenia wymaga podania przez Użytkownika:

 • imienia i nazwiska Użytkownika;
 • numeru telefonu kontaktowego Użytkownika;
 • adresu e-mail Użytkownika;
 • adresu (miasto, ulica, kod pocztowy).

Zawarcie Umowy następuje po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia przez Spółkę – z chwilą przekazania przez Spółkę Użytkownikowi informacji o woli zawarcia z Użytkownikiem Umowy.

Wraz z przekazaniem Użytkownikowi informacji o woli zawarcia z Użytkownikiem Umowy, Spółka przekazuje Użytkownikowi dane umożliwiające Użytkownikowi zalogowanie na indywidualne konto Użytkownika w utworzone w Serwisie.

Umowa o świadczenie Usług pomiędzy Spółką a Użytkownikiem zawarta zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

Usunięcie przez Użytkownika konta w Serwisie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług, bez konieczności składania przez Użytkownika jakichkolwiek dalszych oświadczeń. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać Umowę poprzez usunięcie konta w Serwisie.

Spółka może rozwiązać umowę o świadczenie Usług i usunąć konto Użytkownika w Serwisie w przypadku, gdy:

 • Użytkownik korzysta z Indywidualnej Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub obowiązującego prawa, w szczególności jeżeli publikuje za pośrednictwem Indywidualnej Aplikacji treści niezgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszające prawa osób trzecich;
 • Użytkownik zaprzestał korzystania z Indywidualnej Aplikacji.
 • Wraz z usunięciem konta w Serwisie Użytkownik traci dostęp do Indywidualnej Aplikacji. Jednocześnie nastąpi wstrzymanie udostępniania Indywidualnej Aplikacji przez Spółkę.

§ 4
 Tryb postępowania reklamacyjnego
Użytkownik zgłasza reklamacje w sprawach dotyczących Usług za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: influencer@apptento.pl, lub w formie pisemnej na adres: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa

Reklamacja lub Sprzeciw powinien zawiera co najmniej:

 • oznaczenie Użytkownika, w tym jego imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 • Spółka zobowiązuje się dołożyć najwyższych starań, aby reklamacje oraz Sprzeciwy były rozpatrzone w terminie 14 dni od otrzymania. O rezultacie reklamacji Spółka poinformuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

§ 5 
Warunki świadczenia Usług i odpowiedzialność

W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji wymagane jest posiadanie: w przypadku telefonów z systemem Android – wersja 7.0 lub wyższa, w przypadku telefonów z systemów IOS wersja 10 lub wyższa, w przypadku przeglądarki Internetowej wersja zgodna z XHTML 4.01 lub wyższym.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być poczytywane jako przeniesienie przez Spółkę na rzecz Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich, czy też udzielenie licencji. Wszelkie prawa autorskie, w szczególności prawa do Aplikacji, Serwisu oraz Indywidualnej Aplikacji, pozostają wyłączną własnością Spółki.

Użytkownik zobowiązany jest zwolnić Spółkę z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich stanowiące wynik naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności przypadków udostępnienia przez Użytkownika za pośrednictwem Indywidualnej Aplikacji treści naruszających prawa osób trzecich.

§ 8 
Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje począwszy od dnia [01.01.2018].

Wypełnij poprawnie wszystkie wymagane pola i prześlij nam swoje zgłoszenie